Inni organizatorzy wydarzeń naukowych organizowanych we współpracy z PTU

O rejestrację wydarzeć naukowych w programie EU-ACME mogą się ubiegać także inni organizatorzy pod warunkiem, że wydarzenie naukowe organizowane jest we współpracy z PTU (warunek konieczny). Wydarzenie naukowe musi się odbywać się w Polsce. Organizatorem wydarzenia naukowego nie może być firma farmaceutyczna.

Organizator indywidualnie ubiega się o akredytację w okręgowej izbie lekarskiej na terenie której planowane jest wydarzenie naukowe oraz ponosi wszystkie koszty z tym związane. Procedura administracyjna w izbach lekarskich trwa dość długo, dlatego dokumenty powinny być tam złożone z dużym wyprzedzeniem, tak by można było zarejestrować wydarzenie naukowe w EU-ACME przed jego rozpoczęciem.

Procedura akredytacyjna – informacja dla organizatora

  1. Najpóźniej 5 tygodnie przed planowanym wydarzeniem naukowym, organizator powinien przysłać do Biura CME-CPD komplet dokumentów:

  • kopię uchwały okręgowej izby lekarskiej potwierdzającej „Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe”

  • kopię „Informacji o formie kształcenia”

  • kopię uchwały lub zaświadczenia z okręgowej izby lekarskiej o przyznaniu punktów edukacyjnych

  • szczegółowy program wydarzenia w języku polskim i angielskim (z zaznaczeniem wykładów sponsorowanych)

  • formularze „Wniosek o przyznanie akredytacji”/ “Accreditation for CME-CPD credits attribution”

  1. Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU dokona analizy programu naukowego i nadesłanej dokumentacji. Akceptacja Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU będzie oznaczała zgodę na zarejestrowanie wydarzenia naukowego w programie EU-ACME.

  1. Biuro CME-CPD zarejestruje wydarzenie naukowe w programie EU-ACME i prześle do organizatora pisemne zawiadomienie zawierające informację o liczbie przyznanych punktów kredytowych/edukacyjnych. Pisemne zawiadomienie z Biura CME-CPD PTU upoważni organizatora do informowania o akredytacji wydarzenia i jego rejestracji w programie EUACME oraz o liczbie przyznanych punktów (wcześniej taka informacja nie może być publikowana).

Polskie Towarzystwo Urologiczne, ponosząc wszystkie koszty związane z udziałem w programie EUACME, zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji wydarzenia naukowego w EU-ACME. Decyzja taka może być podjęta w uzasadnionych przypadkach np. gdy mimo przyznanych punktów edukacyjnych izb lekarskich, organizator i/lub wydarzenie naukowe nie spełnia kryteriów wyznaczonych przez European Board of Urology